Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

SSB:s verksamhet syftar till att ge dess medlemmar en meningsfull och stimulerande fritid med minsta möjliga miljöpåverkan. Båtklubben skall genom engagemang och intresse påverka kommande generationer i frågor om miljö och natur.

Vi skall verka för en helhetssyn på vår miljöpåverkan.

 • Vi skall bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och med kretsloppstänkande.
 • Vi skall följa gällande miljölagstiftning samt tillämpa föreskrifter och övriga krav samt sträva efter att så långt som möjligt överträffa dessa.
 • Alla medlemmar skall vara delaktiga. Ökad kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos samtliga klubbmedlemmar är en förutsättning för att förverkliga miljöpolicyn.
 • Vi ska i hela vår verksamhet värdera miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv.
 • Miljöpolicyn genomförs praktiskt genom att vi sätter upp miljömål. Miljöarbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas. Resultatet ska redovisas öppet.
 • Miljöarbetet ska vara en integrerad del i SSB:s verksamhet och leda till ständiga förbättringar av miljöpåverkan.

Miljöpolicyns tillämpning

 • Genom information och utbildning skall säkerställas att policyn är känd av alla klubbmedlemmar, leverantörer (bränsle, oljor, färger, kemikalier, sophantering).
 • Policyn skall vara tillgänglig för så väl klubbmedlemmar, allmänhet, leverantörer och andra intressenter.
 • Uppföljning och utvärdering av miljöarbetet och policyns relevans sker minst en gång per år vid styrelsens genomgång av miljöarbetet.
 • Policyn är fastställd av styrelsen.
 • Ansvarig för ställningstagande till förändringar av policyn är sittande ordförande.

SSB:s medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att följa klubbens miljöpolicy och miljöregler.

 • Alla drivmedel som används skall så långt det är tekniskt möjligt vara enligt miljöklass 1.
 • Alla oljor i motorer, växelhus mm skall vara miljögodkända.
 • Endast miljögodkända bottenfärger och andra kemikalier får användas.
 • Allt avfall efter reparations/underhållsarbeten skall källsorteras och lämnas till närmaste avfallsanläggning av resp. båtägare.
 • Alla hushållssopor som uppstår under användander av båten tas hem.
 • Vid uppläggning och vinterförvaring säkerställs marken under motor och växelhus så att inget bränsle/oljespill sker till mark.
 • Klubbens medlemmar medverkar aktivt för att hålla och sprida miljöpolicyn och miljöreglerna.
 • Klubbens medlemmar medverkar aktivt för att kontinuerligt utveckla och förbättra klubbens miljöarbete.