Segel Sällskapet Brunnsviken

bildat år 1898

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Skicka sidan Skriv ut

Ordningsföreskrifter samt allmänna råd för vinteruppläggning av båt (Stadgan finns längst ner i dokumentet)

Fastställda av styrelsen att tillämpas från 2012-05-01 inom SSB, utgåva 1.

1. Allmänt
2. Miljö allmänt
3. Tillträde till hamnområde och klubbhus (utom Getfoten)
4. Båtplats
5. Elanslutning
6. Förtöjning i innerhamnen och i Ekhagshamnen
7. Torrsättning och vinteruppläggning
8. Nybyggnadsskjulet
9. Sjösättning
10. Parkering
11. Getfoten
12. Övrigt

1. Allmänt

Segel Sällskapet Brunnsviken är en ideell förening. Mycket av de arbeten som måste göras görs på ideell basis av valda funktionärer och medlemmarna själva. Medlemmarna har fullt ansvar för sig och sina båtars säkerhet samt också ett ömsesidigt ansvar för varandra. Alla medlemmar har också ett ömsesidigt ansvar för klubbens egendom såsom klubbhus, Getfoten och hamnanläggningar.

I SSB:s alla lokaler/utrymmen har vi rökfritt, gäller även Getfoten.

Då klubbens område ligger i Nationalstadsparken åligger det var och en att hålla rent och snyggt såväl vid bryggplatsen som på vinteruppläggningsplatsen samt att hjälpa till att hålla det övriga området fritt från skräp.

Medlem skall direkt anmäla adressändring och/eller byte av båt, e-postadress samt telefonnummer. Om klubben inte får kontakt med en medlem via utskick riskerar medlemmen t.ex. att varvs- och hamnplats tilldelas annan.

All upptagning, uppställning och sjösättning av båt sker på båtägarens risk med undantag för det moment, då båten hanteras av inhyrd kran.

Inom hamnområden är högsta tillåtna fart 3 knop. Vid färd förbi Ekhagen skall farten anpassas så, att förtöjda segelbåtars riggar inte slår ihop av rullning på grund av vågorna – i regel högst 7 knop.

Båt kan tillfälligt få tas upp för reparation el dyl. Båtägaren svarar för kostnader för detta. Kontakta hamnkaptenen.

Trailer får inte parkeras på hamnplanen. Båt får inte ligga upplagd på trailer under vintern. Vid tveksamhet tag kontakt med hamnkaptenen.

2. Miljö allmänt

Vi skall bedriva vår verksamhet med stort ansvar för miljön och för kretsloppstänkande och skall därför följa gällande miljölagstiftning samt tillämpa föreskrifter och övriga krav.

Samtliga medlemmar och deras gäster uppmanas att värna om vår miljö här i Brunnsviken som ligger i den fina Nationalstadsparken, samma gäller på vår fina klubbholme Getfoten.

Vid OLJEUTSLÄPP eller BRAND i hamnen ring 112 och larma räddningstjänsten.

Om du spiller olja på marken finns saneringsmedel i saneringsboden i mastskjulet.

2a. SSB ansvarar för att det finns kärl för omhändertagande av följande avfall:

Hushållsavfall utom glas: Läggs i påsar som försluts och därefter läggs dessa i de BLÅ sopkärlen vid grinden. OBS! Glas tas med hem och lämnas till återvinning.

Aluminiumburkar och PET-flaskor med rätt till pant läggs i en märkt behållare vid  miljöstationen.

Miljöfarligt avfall: Oljor töms i den gröna oljetanken mitt emot entrén till klubbhuset, tommaplastdunkar läggs i plåtlådan vid oljetanken.

Färgburkar, oljefilter (tömda på olja), lösningsmedel och glykol läggs/töms i respektive kärl i miljöstationen.

Brännbart avfall: I samband med sjösättning och torrsättning slängs detta i containern som  då är öppen. Under övrig tid kontakta Intendent/Hamnfogde om du vill kasta brännbart som förvarats inom SSB:s område.

2b. Som medlem i SSB ansvarar Du för bortforsling av avfall som inte näms i 2a t ex:

Elavfall, allt som drivs av el/batterier inklusive kablar/sladdar, alla typer av ljuskällor.

Även impregnerat virke.

Detta tas bort fån SSB:s områden och slängs på av kommunen anvisad plats.

2c. I linje med SSB:s miljöpolicy åtar du dig som medlem också att minimera miljöfarlig  påverkan på SSB:s områden genom att:

  • Använda drivmedel så långt det är tekniskt möjligt enligt miljöklass 1.
  • Enbart använda miljögodkända oljor i motorer, backslag, växelhus mm.
  • Enbart använda miljögodkända bottenfärger och andra kemikalier.
  • Att allt avfall efter dina reparations- och underhållsarbeten källsorteras och lämnas till lämplig återvinningsanläggning eller i avsett kärl inom området.
  • Att vid uppläggning och vinterförvaring säkerställa marken under motorer och drev/växelhus.
  • Att vid slipning av båtbotten använda slipmaskin ansluten till en dammsugare samt täcka marken under båten med t ex en presenning för att minska risken att miljöfarliga ämnen sprids på hamnplanen.
  • Att undvika spill av bensin, diesel mm vid hantering av båten i sjön.

 

3. Tillträde till hamnområden och klubbhus (utom Getfoten)

Medlem och personer i medlems sällskap har tillträde till hamnområdena och till klubbhuset. Övriga besökare får släppas in på hamnområdena först sedan kontroll skett av att besöksmottagare finns på området.

Grindarna, ytterdörren till klubbhuset samt dörrar till övriga låsbara utrymmen skall hållas låsta, då de inte är under uppsikt.

Klubbhuset får i regel endast utnyttjas för Sällskapets sammankomster och av enskilda medlemmar. Det får lånas ut endast till andra klubbar eller sammanslutningar (juridiska personer), som åtar sig hela ansvaret för eventuella skador. Hyran bestäms av styrelsen. Bokning av klubbhuset görs hos vice sekreteraren.

4. Båtplats

Båtplats tilldelas medlem som erlagt båtplatsavgift i rätt tid. Då det finns flera sökanden än båtplatser gäller att den som varit medlem längre tid går före den som varit medlem kortare tid.

Ev tidigare medlemskap i Sällskapet får inte tillgodoräknas. Den, som tilldelats båtplats eller plats i nybyggnadsskjulet, kan ej fråntas denna på grund av att äldre medlem får behov av plats.

Ansökan om båtplats skall göras varje år på särskild blankett och skall ha inkommit till hamnkommittén (hamnkaptenen) senast den dag, som framgår av blanketten.

Vinterplats upplåtes endast till den, som erlägger sommarplatsavgift. Båtplatsavgift erläggs samtidigt för såväl vinter- som sommarplats. Sommarplats kan upplåtas och betalas separat.

Båtplats får ej överlåtas till annan person. Båtplats får ej heller utan styrelsens medgivande upplåtas till annan person. (Stadgarna p 6.5)

Styrelsens medgivande enligt ovan lämnas för innerhamnen av hamnkaptenen och för Ekhagshamnen av hamnfogden där. Sådant medgivande får omfatta högst tre veckor. Båtplatsinnehavaren får under den tid, till den som lånat båtplatsen, låna ut sin nyckel till grinden. Båtplatsinnehavaren är härvid ansvarig för de skador som Sällskapet kan åsamkas av den som lånat platsen.

En båtplatsinnehavare kan för kortare tid överlämna sin plats för utlåning genom styrelsens försorg. Styrelsen är härvid ansvarig för de skador som Sällskapet kan åsamkas av den som lånat platsen. Kontakt tas med hamnkaptenen (Brunnsviken) eller hamnfogden (Ekhagen).

5. Elanslutning

Elapparat i eller vid båt får normalt inte vara kopplad till eluttag, då båtägaren inte är närvarande. Är detta nödvändigt på grund av arbetets art ska stickkontakten vara märkt med båtägarens namn och med den tid som inkopplingen ska vara i bruk OBS! Max 3 dagar/månad. Elkabel får inte dras på sådant sätt att det finns risk för att någon kan komma till skada.

Det är tillåtet för medlem att underhållsladda batterier 3 dagar/månad.

Medlem som har behov av permanent eller tillfällig elanslutning när båten ligger i hamnen eller på land, kan låna en elmätare på kabel av klubben. Elmätarna avläses av klubben och båtägaren debiteras elkostnaden. Kontakta intendent/hamnfogde (Brunnsviken) vid behov av elmätare.

(Tillfällig = längre än 3 dagar/månad)

6. Förtöjning i innerhamnen och i Ekhagshamnen

Båt som är förtöjd med boj skall förtöjas vid pontonen eller kajen med två ryckdämpande tampar – används fjädrar som ryckdämpare skall de vara ”säkrade”. Mellan boj och båt skall det vara två tampar. Minst tre fendrar skall finnas på var sida. Bojen skall vara tydligt märkt med båtplatsens nummer.

Båt mellan förtöjningsbommar (helbom) skall vara förtöjd med fyra ryckdämpande tampar – an-vänds fjädrar skall de vara ”säkrade”.

Båt förtöjd med ena sidan mot en förtöjningsbom (halvbom) skall vara förtöjd med tre ryckdämpande tampar – används fjädrar skall den vara ”säkrade”.

Båtägaren svarar för att förtöjningarna är så ordnade att inte andra båtar eller bryggorna skadas. Som norm gäller härvid de krav, som framgår av SSB:s matrikel under rubriken ”förtöj alltid för storm”.

Båt permanent förtöjd i innerhamnen eller i Ekhagen skall vara försedd med från utsidan synlig identifikation och SSB:s vimpel.

Båt får endast tillfälligt förtöjas med ankare.

I hamnarna får oljigt länsvatten inte släppas ut.

Att tänka på under båtsäsongen

-        Lämna inte båten utan uppsikt någon längre tid

-        Kontrollera förtöjningar regelbundet. Om du är förtöjd vid boj förändras tamparnas sträckning med vattenståndet.

7. Torrsättning och vinteruppläggning

Båtägaren skall inställa sig senast på den tidpunkt, som anges i kallelsen till torrsättningen.  Den som inte inställer sig i rätt tid kan gå miste om sin vinterplats.

Bockar, vaggor och täckningsmaterial skall för varje del kunna lyftas av två personer.

Allt uppläggnings- och täckningsmaterial skall kunna demonteras. T.ex. är hela gavelsidor på täckningen inte tillåtna. Dessa skall demonteras.

För riktlinjer beträffande uppläggnings- och pallningsmateriel hänvisas till ”Allmänna råd för vinteruppläggning” omedelbart efter ordningsföreskrifterna.

Att tänka på inför och efter torrsättningen

-       Båtägaren ansvarar för att all materiel som behövs för vinterförvaringen (t ex bockar, stöttor m m) är intakt och märkt med namn och telefonnummer samt finns lätt tillgänglig innan torrsättningen.

-       På torrsättningsdagen skall erforderlig materiel finnas på båtens plats enligt uppläggnings-planen.

-       Ta bort alla förtöjningstampar och kättingar med lås från sommarplatsen.

-        Täckningen skall vara så ordnad, att den klarar stormvindar utan att blåsa av eller välta båten och vara utförd senast angivet datum i årets matrikel under rubriken ”Årsprogram”.

-       All överbliven materiel/material skall ovillkorligen städas bort av båtägaren.

-       Under upplagd båt får endast stege, boj, bojsten och jolle förvaras (p g a brandrisken).

-       Svetsarbeten och slipning som ger gnistor får inte utföras utan godkännande av hamnkaptenen.

Båt, som skall vara vinterupplagd på klubbens varvsområde, skall tas upp vid den av klubben anordnade torrsättningen.

Båt får ligga kvar i sjön under vinterhalvåret i SSB:s hamnar endast efter styrelsens godkännande. För båt i sjön under vinterhalvåret debiteras en avgift av samma storlek som sommaravgiften.

Sandblästring får inte äga rum under tiden den 15 februari – 15 oktober.

8. Nybyggnadsskjulet

Plats i nybyggnadsskjulet beställs hos vice sekreteraren och är reserverad från den tidpunkt, då avgiften kommit in till Sällskapet.

I det kontrakt, som upprättas mellan båtägaren och klubben framgår de föreskrifter, som båtägaren är skyldig att följa.

9. Sjösättning

Båtägaren skall inställa sig senast vid den tidpunkt, som finns angiven i kallelsen till sjösättningen. Den som inte inställer sig i rätt tid riskerar att själv få svara för sin sjösättning, och kostnaderna härför, vid senare tidpunkt.

Att tänka på inför och efter sjösättningen

-       Båten skall vara avtäckt och klar för sjösättning, t ex tampar fastsatta.

-       Boj skall finnas på plats. Bojen skall vara märkt med båtplatsens nummer. Om bojen ej är märkt med nummer debiteras försummelseavgift.

-       Kontrollera bojförankringen för att se att t ex kättingen ej har rostat för mycket. Räkna med att en kätting håller max ca. 5 år. Släpper bojförankringen kan din båt skada dina båtgrannars båtar och du kan bli skadeståndsskyldig.

-       Täckningsmaterielen skall vara ihopsurrade och märkta med namn och telefonnummer.

-       Båtägaren ansvarar för att bockar, vaggor, stöttor samt övrigt pallningsmaterial skall vara märkt med namn och telefonnummer och tillsammans med täckningsmaterielen förvaras på anvisad plats eller tas med hem.

-       All överbliven materiel/material skall ovillkorligen städas bort av båtägaren.

Båt skall vara sjösatt senast två veckor efter ordinarie sjösättning. Därefter debiteras 500 kr/vecka i förseningsavgift.

Förtöjning direkt efter sjösättningen får göras vid jollepontonen om allvarligt problem uppstår, t ex läckage. Anmälan skall ske till hamnkaptenen. Maximal tid för förtöjning vid jollepontonen är två veckor. Därefter debiteras 200 kr/vecka i förseningsavgift.

10. Parkering

Under sjösättning och upptagning får inga fordon vara parkerade på varvsområdet. Efter sjösättningen fram till upptagningen får båtägarens och gästers bilar parkeras på varvsområdet öster om klubbhuset. Biltvättning och reparationer får inte utföras på varvsområdet. Långvarig parkering på varvsområdet då båtägaren inte är ute med sin båt är förbjuden.

 

11. Getfoten

Vid Getfoten skall förtöjning ske med akterankare. Förtöjning långsides med bryggan får ske endast vid betongpiren (den västligaste bryggan).

Rökning i samtliga lokaler är förbjudet.

Eldning och grillning är tillåten endast på permanent ordnade platser och endast under tid, då det inte råder allmänt eldningsförbud. Engångsgrillar är förbjudna.

12. Övrigt

Medlem och dennes sällskap är skyldiga att rätta sig efter de föreskrifter beträffande hamnanordningar och byggnader samt de föreskrifter beträffande ordningen, som lämnas av hamnkaptenen eller någon av hamnfogdarna.

Allmänna råd för vinteruppläggning av båt

Generellt kan man säga att man vid uppställning av båtar ska använda sig av rejäla dimensioner. Båtens vikt skall vila på två stödpunkter och behöver man sätta in en extra stödpunkt bör den sättas an lättare än de övriga. Pallning ska ske tvärs båten. Risk föreligger annars att båten glider av pallningen vid förändringar i marken, t ex tjällossning. Båten kan då bli hängande i stöttorna vilket varken båt eller stöttor är avsedda och konstruerade för.

Båten skall absolut inte "hängas upp" på stöden. Redan någon timme efter uppställningen
bör man känna på justerskruvarna och korrigera om så är nödvändigt. Marken brukar sjunka något vid den belastning som båten utgör. Man bör kontrollera uppställningen regelbundet under vintern och justera om så behövs. Kraftiga temperaturväxlingar, nederbörd etc kan ofta orsaka rörelser i marken.

Den vanligaste anledningen till haverier i samband med uppställningen är slarv eller okunnighet från båtägarens sida. Ofta använder man samma uppställningsmaterial till den nya fyratonsbåten som man använde till den gamla en eller tvåtonsbåten. Även om materialet är justerbart är det sällan tänkt att användas inom alltför stora spännvidder. Bristande uppsyn under uppställningsperioden är också en vanlig haverianledning.

Motorbåtar

Säkerhetsfrågorna när det gäller motorbåtsbockar handlar främst om bockarnas bärighet och stöttningens stabilitet. Av största betydelse är givetvis bockarnas förmåga att bära båten.

Alla båtar väger avsevärt mycket mer än vad som står i broschyrerna. Bränsle, ex slagvatten, utrustning och inte minst kaptenen själv - det blir några hundra kilo extra.

En bock ska ensam kunna bära upp hela båtens vikt. När en båt lastas från kran eller vagn händer det ofta att nästan hela båtens tyngd, under några ögonblick, hamnar på en enda bock. Det duger alltså inte att använda två bockar, som uppges hålla 500 kg vardera om båten väger ett ton.

Lika viktigt som bärigheten är att båten får en bra och stadig stöttning. Stöttorna (stödbenen) bör vara fast förbundna med bocken, det ger den mest stabila uppställningen. Det är lämpligt att stöttorna placeras nära slaget där skrovet är som starkast. Det är också viktigt att stöttornas infallsvinkel mot båtbotten blir så rät som möjligt. Detta kräver att stöttorna ska kunna ställas in såväl i höjd som i bredd och infallsvinkel. Dessa inställningar måste också kunna göras när båtens hela tyngd vilar på bockryggen.

För små och lätta båtar med en totalvikt klart under ett ton kan man tänka sig enklare stöttningsformer men bockens bärighet får man aldrig göra avkall på.

Segelbåtar

Säkerheten vid uppställning och hantering av segelbåtar blir störst när båten ställs upp i en väl avpassad stålvagga. De sättningar i underlaget, som ofta uppstår vid riklig nederbörd eller tjällossning kan ställa till problem för segelbåtar, som ställs upp med lösa stöttor eller bockar. En vagga där båt och uppställningsutrustning bildar en sammanhängande enhet, har betydligt bättre förutsättningar för att klara dessa problem.

Trefotsstöttor i olika kombinationer är ett alternativ till bockar och vaggor. De lämpar sig bra för tillfälliga uppställningar och används ofta på "proffsvarv" där varvspersonalen ansvarar för kontroll av båtarna. Båtägare som själv tar hand om och ansvarar för sin båt skall vara medveten om att alla former av lösa stöttor ställer höga krav på idealiska markförhållanden och daglig tillsyn.

Täckning

Använd bra presseningar och en A-ställning eller ”båthus” med tillräcklig taklutning, så att snön kan kana av. Fäst presseningen med gummistroppar i ändarna, så klarar tamparna bättre av påfrestningarna från hårda vindar.